Artykuł 1 - Definicje

Do celów niniejszych Warunków stosuje się następujące definicje:

Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Konsument: konsument jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności handlowej lub gospodarczej i która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość.

Dzień: dzień kalendarzowy.

Umowa: umowa zawierana na odległość obejmująca kilka produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie.

Trwały nośnik: każdy nośnik, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w taki sposób, że przechowywane informacje mogą być później przeglądane i odtwarzane w niezmienionej formie.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która dostarcza towary i/lub usługi konsumentom w drodze umowy zawieranej na odległość.

Umowa zawierana na odległość: umowa, która w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość wykorzystuje wyłącznie jeden lub więcej środków porozumiewania się na odległość do momentu zawarcia umowy włącznie.

Technologia porozumiewania się na odległość oznacza środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Ogólne warunki handlowe: aktualne ogólne warunki handlowe przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy


Firma Babo E-commerce B.V., z siedzibą w Eindhoven, Schimmelt 2, Holandia, adresem e-mail info@moj-maly-slodziak.pl i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem rejestru handlowego 88733637 i numerem VAT NL864755272B01.

Artykuł 3 - Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez przedsiębiorcę oraz do wszystkich umów zawieranych na odległość i zamówień między przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość niniejsze ogólne warunki muszą zostać udostępnione konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość konsument jest informowany, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się w lokalu przedsiębiorcy i że zostaną one przesłane konsumentowi na żądanie tak szybko, jak to możliwe, bezpłatnie.


Jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, tekst niniejszych ogólnych warunków może, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną tak, aby konsument mógł z łatwością przechowywać go na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość wskazuje się miejsce, w którym można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną, a na żądanie konsumenta ogólne warunki są przesyłane drogą elektroniczną lub w inny nieodpłatny sposób.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, stosuje się odpowiednio akapity drugi i trzeci, a w przypadku sprzeczności między ogólnymi warunkami konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najbardziej korzystne.

Jeżeli w dowolnym momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest całkowicie lub częściowo unieważnione bądź uchylone, umowa i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a postanowienie, o którym mowa, zostanie za obopólną zgodą niezwłocznie zastąpione postanowieniem, które jak najściślej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia.

Sytuacje nieobjęte niniejszymi warunkami ogólnymi będą oceniane zgodnie z duchem niniejszych warunków ogólnych.

Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków będą interpretowane zgodnie z duchem niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 - Oferty

Jeśli oferta jest ograniczona w czasie lub podlega warunkom, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.

Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.

Oferta powinna zawierać pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis powinien być wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje zdjęcia, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i/lub usług. Przedsiębiorca nie jest związany oczywistymi błędami lub wadami oferty.

Wszystkie zawarte w ofercie ilustracje, specyfikacje i informacje mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do uzyskania odszkodowania lub rozwiązania umowy.

Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Sprzedawca nie może zagwarantować, że przedstawione kolory są dokładnie takie same jak rzeczywiste kolory produktów.

Jeśli opakowanie jest uszkodzone, zwrócimy do 10% ceny zakupu danego produktu.

Każda oferta zawiera informacje wyjaśniające konsumentowi prawa i obowiązki związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności następujących kwestii:

Cena nie obejmuje opłat celnych i importowego podatku VAT. Te dodatkowe koszty są ponoszone na koszt i ryzyko klienta. Usługa pocztowa i/lub kurierska wykorzystuje specjalne przepisy dotyczące usług pocztowych i kurierskich w zakresie importu. System ten ma zastosowanie, gdy towary są importowane do kraju przeznaczenia UE, tak jak w tym przypadku. Usługa pocztowa i/lub kurierska pobiera podatek VAT (razem lub osobno z opłatami za odprawę celną) od odbiorcy towarów.

Artykuł 5 - Umowa

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w art. 4, umowa zostaje zawarta, gdy konsument przyjmuje ofertę i spełnia określone w niej warunki.

Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi przyjęcia oferty, konsument może odstąpić od umowy.

Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca musi podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska online. Jeżeli konsument może dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca musi podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - ustalić, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tej analizy przedsiębiorca ma uzasadniony powód, aby nie zawierać umowy, ma prawo odrzucić zamówienie lub wniosek bądź też dołączyć określone warunki do jego realizacji, podając przy tym przyczyny.

Przedsiębiorca dołącza do produktu lub usługi oferowanej konsumentowi następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać na łatwo dostępnym trwałym nośniku:

 1. adres biura przedsiębiorcy, w którym konsument może złożyć skargę;
 2. warunki, na jakich i w jaki sposób konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźną informację o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy;
 3. informacje na temat gwarancji i usług posprzedażnych;
 4. informacje, o których mowa w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał konsumentowi te informacje przed wykonaniem umowy;
 5. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony.

W przypadku transakcji ciągłej poprzedni ustęp ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Każda umowa podlega warunkowi dostępności wystarczających ilości danych produktów.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Gdy konsument kupuje (nieokreślone) produkty, ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Ten okres odstąpienia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub wyznaczonego z wyprzedzeniem przez konsumenta i zgłoszonego przedsiębiorcy przedstawiciela.

W okresie odstąpienia od umowy konsument musi obchodzić się z produktem i jego opakowaniem z należytą starannością. Powinien rozpakować produkt lub używać go tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi zwrócić produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz, o ile jest to wykonalne w praktyce, w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy.


Jeśli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Powinno się to odbyć na piśmie/pocztą elektroniczną. Gdy konsument poinformuje przedsiębiorcę, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone w terminie, na przykład za pomocą dowodu dostawy.

Jeśli konsument nie wyraził zamiaru skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy po upływie terminów wymienionych w ust. 2 i 3, decyzja o zakupie została podjęta.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi on koszty zwrotu towarów.

Jeżeli konsument zapłacił określoną kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od tego, czy przedsiębiorca otrzymał już produkt lub czy można przedstawić przekonujący dowód pełnego zwrotu.

Jeśli konsumenta nie ma w domu, przesyłkę będzie mógł odebrać w lokalnym urzędzie pocztowym. Jeśli paczka nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane i zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. Możemy ponownie wysłać paczkę z 50% zniżką.

Jeśli konsument odmówi przyjęcia przesyłki, zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy konsument odbierze paczkę i zwróci ją na nasz adres zwrotny.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie wskazał to w ofercie lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:

 1. Stworzonych przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
 2. Które mają wyraźnie osobisty charakter;
 3. Które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone;
 4. Które szybko się psują lub tracą ważność;
 5. Na których cenę wpływają wahania na rynkach finansowych, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 6. Poszczególne gazety i czasopisma;
 7. Nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, którego pieczęć została zerwana przez konsumenta;
 8. produkty higieniczne, których pieczęć została zerwana przez konsumenta.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:

 1. Na zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub zajęcia rekreacyjne w określonym dniu lub w określonym czasie;
 2. Dla których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed końcem okresu odstąpienia;
 3. Dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 - Cena

Cena oferowanych produktów i/lub usług nie może wzrosnąć w okresie ważności oferty, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawki VAT.

W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu, wykonawca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynkach finansowych, nad którymi wykonawca nie ma kontroli, po cenach zmiennych. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, należy wskazać w ofercie.

Podwyżki cen w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Podwyżki cen 3 miesiące po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca je zamówił i:

 1. wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych;
 2. konsument ma prawo do rozwiązania umowy w dniu wejścia w życie podwyżki ceny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od sprzedaży z 1968 r. miejscem dostawy jest kraj, w którym rozpoczyna się transport. W tym przypadku dostawa odbywa się poza UE. Usługa pocztowa lub kurierska następnie obciąża klienta podatkiem VAT od importu lub opłatą za odprawę celną. W związku z tym sprzedawca nie nalicza podatku VAT.

Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów typograficznych i literówek. W przypadku błędu typograficznego firma nie jest zobowiązana do dostarczenia produktu po nieprawidłowej cenie.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Wykonawca gwarantuje, że Produkty i/lub Usługi są zgodne z Umową, specyfikacjami zawartymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi trwałości i/lub przydatności do określonego celu oraz przepisami ustawowymi i/lub wykonawczymi obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy. Jeżeli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.

Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa i roszczenia, które konsument może mieć wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.

Przedsiębiorca musi zostać powiadomiony na piśmie o wadliwych lub uszkodzonych produktach w ciągu 14 dni od daty dostawy. Zwracane produkty muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.

Okres gwarancji przedsiębiorcy jest taki sam jak okres gwarancji fabryki. Jednakże przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego konkretnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.

Gwarancja jest nieważna, jeśli:

 1. Konsument samodzielnie naprawił i/lub zmodyfikował dostarczone produkty lub zlecił naprawę i/lub modyfikację osobie trzeciej;
 2. Dostarczone produkty były narażone na odbiegające od normy warunki lub w inny sposób obsługiwane niedbale bądź niezgodnie z instrukcjami podanymi przez przedsiębiorcę i/lub instrukcjami na opakowaniu;
 3. Wada wynika w całości lub w części z przepisów, które rząd nałożył lub nałoży na charakter lub jakość użytych materiałów.

Artykuł 11 - Przekazywanie i egzekwowanie

Spółka dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty.

Miejscem dostawy jest adres podany firmie przez konsumenta.

Obecnie czas przetwarzania zamówień wynosi 1-3 dni. Następnie czas dostawy na terenie Polski to średnio 6-10 dni roboczych. Firma realizuje przyjęte zamówienia niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy, biorąc pod uwagę elementy określone w art. 4 niniejszych ogólnych warunków. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane, bądź może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i dochodzenia odszkodowania.

Jeśli umowa zostanie anulowana zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po anulowaniu.

Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca postara się zapewnić produkt zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale określone, że zostanie dostarczony produkt zastępczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie może zostać wyłączone w przypadku towarów zastępczych. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi sprzedawca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty towarów pozostaje po stronie przedsiębiorcy do momentu przekazania towarów konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu z wyprzedzeniem i zgłoszonemu przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Przypadki trwałości: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie

Rozwiązanie umowy

Konsument może w dowolnym momencie rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony na regularne dostawy towarów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem obowiązujących zasad rozwiązania umowy i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.

Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony dotyczącą regularnej dostawy towarów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie po wygaśnięciu umowy zawartej na czas określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wypowiedzenia i z zachowaniem maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.

Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich akapitach:

 1. W dowolnym momencie i nie ogranicza się to do wypowiedzenia w określonym czasie lub na określony okres;
 2. Rozwiązać je co najmniej w taki sam sposób, w jaki to zrobił;
 3. Zawsze rozwiązywać umowy z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sam sobie wyznaczył.

Przedłużenie umowy

Umowa na czas określony o regularne dostarczanie towarów (w tym energii elektrycznej) lub świadczenie usług nie może zostać automatycznie przedłużona na czas oznaczony.

Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony o regularne dostarczanie dzienników lub tygodników może zostać automatycznie przedłużona na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, pod warunkiem że konsument może rozwiązać przedłużoną umowę na koniec okresu przedłużenia z zachowaniem nie więcej niż miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa na czas określony zawarta w celu regularnego dostarczania towarów lub świadczenia usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia i maksymalnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli umowa dotyczy regularnego dostarczania gazet i czasopism codziennych lub cotygodniowych, ale rzadziej niż raz w miesiącu.

Umowa na czas określony o regularne dostarczanie dzienników i czasopism codziennych lub cotygodniowych w ramach prenumeraty próbnej (okres próbny lub zapoznawczy) nie ulega milczącemu przedłużeniu, lecz ulega automatycznemu rozwiązaniu z końcem okresu próbnego lub zapoznawczego.

Czas trwania

Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza jeden rok, konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że uczciwość i sprawiedliwość wymagają, aby umowa nie została rozwiązana przed upływem uzgodnionego okresu obowiązywania.

Artykuł 13 - Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej, długi konsumenta muszą zostać spłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przedsiębiorcy o wszelkich nieścisłościach w dostarczonych lub przywołanych informacjach dotyczących płatności.

Jeśli konsument nie dokona płatności, przedsiębiorca jest uprawniony, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami zgłoszonymi z wyprzedzeniem.

Dostawca usług płatniczych

Paytrail Oyj (2122839-7) jest dostawcą usług płatniczych we współpracy z fińskimi bankami i instytucjami kredytowymi. Paytrail Oyj pojawia się jako odbiorca płatności na wyciągu bankowym lub rachunku karty i przekazuje płatność do sprzedawcy. Paytrail Oyj jest licencjonowaną instytucją płatniczą. W przypadku reklamacji należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą produktu.

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać do przedsiębiorcy w ciągu 730 dni od stwierdzenia przez konsumenta niezgodności, w sposób wyczerpujący i jasny.

Przedsiębiorca otrzyma odpowiedź na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja może wymagać dłuższego czasu, przedsiębiorca odpowie na nią w ciągu 14 dni, wysyłając potwierdzenie odbioru i powiadomienie określające, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Jeśli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta polubownie, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Reklamacja nie zawiesza zobowiązań przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca stwierdzi inaczej na piśmie.

Jeśli przedsiębiorca uzna reklamację za uzasadnioną, według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Spory

Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem objęte niniejszymi ogólnymi warunkami podlegają wyłącznie prawu fińskiemu, nawet jeśli konsument mieszka za granicą.